Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

23 cze 2022

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym
w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022 r.  wynosi
55 372 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą 40 000 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 100 000 zł.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Kłomnice na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. Moduł dla dzieci i młodzieży.

 2. Moduł dla osób dorosłych.

 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu

 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy

 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-06-23
Data publikacji:2022-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:129