Becikowe

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA! WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DRUKI I PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

 DOKUMENTY MOŻNA UZUPEŁNIĆ KOMPPUTEROWO, A NASTĘPNIE WYDRUKOWAĆ.

 

 

Zapomoga przysługuje w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Odmiennie niż przy ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego nie jest brane pod uwagę czy dziecko żyje w dniu składania wniosku i wypłaty świadczenia. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce lub ojcu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00zł. Oznacza to, że może zostać ono przyznane tylko jednej z w/w osób. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 zł (tysiąc złotych). Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (należy wpisać termin udzielonego jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży),
 • Dokumenty dochodowe takie same jak do zasiłku rodzinnego,

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 • Członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieka naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4393