Usługi opiekuńcze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Osobie samotnej*, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina (również wspólnie nie zamieszkująca) – małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

* osoba samotna to zgodnie z art.6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych i zstępnych.

/ art. 50 ustawy o pomocy społecznej /

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tj. Dz. U. 2015, poz.163 ze zm./.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego /Dz. U. 2012, poz.712/.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. 2015, poz1058 /.
Uchwała Rady Gminy Kłomnice Nr 144/XVIII/2012 z dnia 23.10.2012 dotycząca zmiany uchwały nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

Usługi opiekuńcze przysługują:

1.Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona

2.Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą tej pomocy zapewnić Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Dokumenty:

1. Pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku

2.Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość –do wglądu

3.Zaświadczenie lekarza , że wnioskodawca wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych ze strony drugiej osoby

4.Zakres czynności opiekunki u podopiecznego w domu

5.Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o usługi opiekuńcze

6.Rodzinny wywiad środowiskowy

7.Oświadczenie o stanie majątkowym

8.Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12miesięcy

Procedura postępowania:

1.Osoba ubiegająca się o usługi opiekuńcze składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w siedzibie GOPS w Kłomnicach- Zdrowa, ul. Łąkowa 1 osobiście lub za pośrednictwem drugiej osoby. Niezbędne druki dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klomnicach.

2.Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.

3.Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie /zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz wspolnie z podopiecznym ustala zakres usług opiekuńczych

4.Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do

wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu usług opiekuńczych

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

5.Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru

6.Stronie niezadowolonej z podjętej decyzji lub w przypadku decyzji odmownej

przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Kierownika GOPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie .

Postępowanie nie podlega opłatom.

Czynności pielęgnacyjne.

toaleta chorego w łóżku
pomoc przy kąpieli
zmiana bielizny osobistej i pościelowej
prześcielenie łóżka
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
zgłaszanie wizyt lekarskich
inne czynności wynikające ze stanu chorego
w razie potrzeby zabezpieczenie w pampersy, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu;

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:

przynoszenie opału
palenie w piecu
mycie okien w pokoju podopiecznego
utrzymanie w czystości pokoju podopiecznego,
pranie bielizny i odzieży chorego
przygotowywanie i pomoc w spożywaniu posiłków
zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
chodzenie na spacery
zakupy niezbędnych artykułów na potrzeby chorego
doustne podawanie leków zaleconych przez lekarza oraz kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania,.
realizacja recept lekarskich
uiszczanie opłat
spacery

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4108