Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Na podstawie przepisu art. 18 ust 3 ustawy o pomocy społecznej, gmina organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr.189, poz. 1598 z późn. zm).

 

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi może być przyznana osobom, które wymagają wsparcia innych osób, a rodzina nie może go zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje.

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach .
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. :

pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności  pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących placówek:

 1. w szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  ( w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym,)
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym.
 4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
 5. zakładzie rehabilitacji
 6. Innej jednostce niż wymienione , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby , które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt.1 rozporządzenia , posiadają co najmniej roczny staż pracy w  powyższych jednostkach  i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi , posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności :

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych w szczególności takich jak:
   • samoobsługa, zwłaszcza  wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
   • dbałość o higienę i wygląd,
   • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
   • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
   • korzystanie z usług różnych instytucji,

Osoby świadczące usługi o których mowa w pkt.1 lit.a  muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
-umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
-kształtowanie nawyków celowej aktywności
-prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

 1. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
   • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
   • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
   • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
   • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
   • współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
  1. pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
   • w uzyskaniu świadczeń socjalnych,  emerytalno – rentowych,
   • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.
  2. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
   • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
   • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
   • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
   • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
  3. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
   • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
   • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
   • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe,
 1. Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia w tym:
  1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków,  pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu higieny,
  6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
 2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:
  1. postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  2. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
 3. Pomoc mieszkaniowa:
  1. w uzyskaniu mieszkania ,negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są przez zatrudnione osoby posiadające kwalifikacje w domu klienta, na terenie Gminy Kłomnice , na podstawie pisemnej decyzji administracyjnej, poprzedzonej złożeniem kompletnego wniosku i przeprowadzeniem przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

 

 

Zasady przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat, określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
 • Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
 • Gminny i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach , przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ich zakres, wymiar, okres i wysokość odpłatności za świadczone usługi – w drodze decyzji administracyjnej.
 • Decyzja administracyjna wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.
 • Przeprowadzenie wywiadu jest obowiązkowe, jeżeli jest warunkiem wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia z pomocy społecznej.
 • Decyzja administracyjna wydawana jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego .

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

Osoby zobowiązane – wywiad u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o pomoc ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela pomocy. MOPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego jaką będzie ona świadczyć. Należy podkreślić, że ośrodek pomocy społecznej często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych.

Wysokość ponoszonych opłat za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zależy od dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie.
Minimalny poziom dochodu , od którego jest obliczana wysokość odpłatności , odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.   kwoty  701,00 zł.
Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają świadczone usługi nieodpłatnie, natomiast osoby z wyższym dochodem ponoszą częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z wskaźnikiem odpłatności zawartym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005 r.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (§ 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych), zwłaszcza ze względu na:

 1. konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
 2. konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
 3. konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
 4. zdarzenie losowe.

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa.

Wykorzystanie własnych uprawnień, zasobów i możliwości.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż Ośrodek działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Cena usług.

Cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej , na podstawie analizy kosztów realizacji zadania lub wynika ona z umowy zawartej przez ośrodek pomocy społecznej podmiotem przyjmującym zlecenie realizacji zadania.  

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w sprawie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  wraz z załączonym:
 • zaświadczeniem lekarskim kwalifikującym do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

 

Administrator


Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-29
Data publikacji:2019-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4978