Pomoc osobom bezdomnym z terenu Gminy Kłomnice

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

          Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

 

 Art. 6 pkt. 8 w/w ustawy określa osobę bezdomną jako osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. (Ustawa o pomocy społecznej – Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

          Pomoc osobom bezdomnym przyznawana jest głownie w formie świadczeń niepieniężnych. Po rozeznaniu sprawy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach udziela osobie bezdomnej pomocy w postaci schronienia oraz gorącego posiłku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej służy także pomocą w sprawach poradnictwa rodzinnego czy też integracji społeczno-zawodowej.

 

Kontakt w sprawie osób bezdomnych:

 

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach; ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa

          Tel: 34 328 12 77

          W godzinach: poniedziałek: 7.30 – 16.00

                                    wtorek: 7.30 – 15.30

                                    środa: 7.30 – 15.30

                                    czwartek: 7.30 – 15.30

                                     piątek: 7.30 – 15.00

 

  1. Komisariat Policji w Kłomnicach:  ul. Częstochowska 34,  42-270 Kłomnice

          Tel. : 34 369 08 10

 

  1. Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych: 987

 

  1. Telefony alarmowe:

          997 – Policja

          999 – Pogotowie ratunkowe

          112 – służby ratownicze

 

 

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-04
Data publikacji:2020-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2281