Dodatek gazowy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

UWAGA! WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DRUKI I PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach jako realizator ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ) informuje o przedłużeniu wsparcia dla odbiorców paliw gazowych do 30 czerwca 2024 r.

Ustawa przewiduje, iż odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają domy gazem, posiadają opłacone faktury,  mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Pierwotnie ustawa zakładała wypłatę refundacja podatku VAT za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Po nowelizacji ustawy odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych będą mogli uzyskać refundację także za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE ORAZ GAZ DLA CELÓW GRZEWCZYCH

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł - na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Pod uwagę brany jest dochód osiągnięty:

  • w roku 2022 – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.
  • w roku 2023 – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2024 r. 

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wpis powinien być dokonany do dnia wejścia ustawy w życie, tj. do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Aby uzyskać refundację należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

WNIOSKODAWCĄ ZATEM MUSI BYĆ OSOBA, ZAMIESZKUJĄCA W LOKALU OGRZEWANYM GAZEM, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE STRONĄ UMOWY O DOSTARCZENIE PALIWA GAZOWEGO ORAZ FAKTYCZNIE PONIOSŁA KOSZTY WYNIKAJĄCE Z FAKTURY.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub po upływie tego terminu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePUAP.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach z siedzibą: Zdrowa ul. Łąkowej 1.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Dariusz Bańczyk


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2023-04-19
Data publikacji:2023-04-19
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1320