Ochrona danych osobowych RODO

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25 maja 2018 roku.

Co to jest RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
RODO zapewnia większą kontrolę nad Pana/Pani danymi osobowymi  i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

Dzięki RODO ma Pan/Pani

Prawo dostępu do swoich danych osobowych; do ich sprostowania np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne; do żądania usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych np. z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu 
o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Stosując RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Przetwarza dane rzetelnie, zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu (m.in. realizacja świadczeń zgodnych ze złożonym wnioskiem), przetwarza  nie więcej danych niż  jest to koniecznie potrzebne, dba, by Pana/Pani dane były  aktualne, prawidłowe, chroni Pana/Pani dane, zapewnia ich poufność.

Jakie dane klientów przetwarzamy (w tym członków rodzin, przedstawicieli)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach przetwarza dane zamieszczone we wnioskach, załącznikach do wniosków, dane osobowe zebrane podczas przeprowadzonych wywiadów, dane pozyskane 
z innych instytucji oraz z centralnych systemów informatycznych. 
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

W przypadku zgody, podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do prowadzenia postępowań w sprawie wnioskowanego świadczenia. Niepodanie danych spowoduje umorzenie postępowania.

Kiedy możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe

Gdy mamy ku temu podstawę prawną (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); gdy wyraził Pan/Pani na to zgodę; gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy.

Komu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach może przekazywać dane

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np.: organy administracji publicznej, policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, kuratorzy, placówki oświatowe) oraz inne podmioty uprawnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań publicznych  (np.: firmy  usługowo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe, firmy serwisujące sprzęt i oprogramowanie informatyczne) lub podmioty na podstawie stosownych upoważnień.

Jak długo będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora przez okres, w którym obowiązują decyzje administracyjne / są realizowane umowy, których Pan/Pani jest stroną, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub dopóki istnieje obowiązek archiwizacyjny.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisząc na adres mailowy:  iod_gops@klomnice.pl 

Obowiązki Administratora Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłomnicach pełni Kierownik GOPS.

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2020-01-02
Data publikacji:2020-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2824