Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kłomnice

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie?

Nie bądź obojętny – zareaguj.

Powiadom służby, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, aby szukała pomocy. 

 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów z różnych instytucji, którzy współpracują ze sobą na zasadzie wspólnej wymiany swojej wiedzy, umiejętności, zasobów, celem niesienia pomocy osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a także wobec osób, które stosują przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice został powołany przez Wójta Gminy Kłomnice

i funkcjonuje od miesiąca września 2011r.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • Sądu Rejonowego;
 • Instytucji pozarządowej;

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, celem rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, powoływane są grupy robocze, w których skład wchodzą przedstawiciele instytucji takich jak: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Do  zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach,

ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:

Anna Rymarczyk  –  tel. 34 389 36 69

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego:

Anna Kubalska  –  tel. 34 389 36 60

 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach udzielają wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, podejmują działania

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy domowej

w godzinach urzędowania ośrodka:

poniedziałki od 7.30 do 16.00

wtorki od 7.30 do 15.30

środy od 7.30 do 15.30

czwartki od 7.30 do 15.30

piątki od 7.30 do 15.00

 

Z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach można kontaktować się osobiście w siedzibie GOPS, tj. ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa,

po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania lub telefonicznie pod numerami telefonów:

34 389 36 69   lub   34 389 36 78.

 

Administrator


Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-08
Data publikacji:2019-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4465