Nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

16 gru 2021

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych w Gminie Kłomnice powstaje Klub Seniora w Zawadzie.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, mieszkańcem Gminy Kłomnice, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora w Zawadzie – placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Liczba miejsc w klubie seniora wynosi 25 osób.

 

Aby zapisać się do Klubu Seniora konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i złożenie go osobiście lub listownie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomnicach ul. Łąkowa 1 42-270 Zdrowa do dnia 28 grudnia 2021 r.

 

O kolejności wyboru uczestników projektu decydować będzie data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych jednakże wsparcie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (który w 2021 r. wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł), o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym zostaną przyznane za:

- dochód nieprzekraczający 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - 3 pkt (na podstawie oświadczenia, zaświadczenia, decyzji ZUS/KRUS);

- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt (na podstawie orzeczenia/zaświadczenia);

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kłomnicach tel. 34 389 36 60.

Serdecznie zapraszamy!

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2021-12-16
Data publikacji:2021-12-16
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:434