Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Świadczenie pielęgnacyjne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA! WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DRUKI I PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

 

 

 

Z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce lub ojcu
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znaczny stopniu niepełnosprawności
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Nie przysługuje, jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością kształcenia, rehabilitacji lub rewalidacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu

Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury

Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna

Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Informacja dotycząca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego:

W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 2 wysokości świadczenia pielęgnacyjnego wynoszą odpowiednio:

 • Od dnia 1 maja 2014r. do dnia 31.12.2014r. – 800 zł
 • Od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31.12.2015r – 1200 zł
 • Od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31.12.2016r. – 1300 zł

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Kwotę świadczenie pielęgnacyjnego przysługującą z a niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymana kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Działając na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 30 kwietnia 2014r., poz. 567) informuję o następujących zmianach ustawowych dotyczących osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • O możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna
 • O warunkach nabywania prawa do zasiłku dla opiekuna za okresy do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj. 14 maj 2014r. w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014r. jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w art. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego.
Odsetki, o których mowa w ust. 3, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Ad. 1 Informacja o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna

Zgodnie z art. 2.2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna przysługuje: Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł. miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W załączeniu przesyłam wniosek, do którego należy dołączyć m. in.:

 • kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
 • kserokopię dowodu osobistego osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
 • inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna

Ad. 2 Informacja o warunkach nabywania prawa do zasiłku dla opiekuna

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

W przypadku wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.

W takim przypadku prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie zwracał się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Wywiad będzie przeprowadzany w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną i będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

Za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości zasiłku dla opiekuna przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440, z późn. zm.)

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2484