Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Zasiłek Rodzinny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA! WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DRUKI I PLIKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE TEJ STRONY!

WNIOSEK MOŻNA UZUPEŁNIĆ KOMPPUTEROWO, A NASTĘPNIE WYDRUKOWAĆ.

 

 

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

 • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się;
  • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł netto (jeżeli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
  • w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym, na który jest ustalone prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalone prawo do tych zasiłków,
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13, podzielonych przez liczbę miesięcy na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków,
 • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł., świadczenia te nie przysługują.

W przypadku osoby uczącej się przepisy ust. 3-3c stosuje się odpowiednio:

 • do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

W przypadku ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1, szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub osobę, o której mowa w ust. 1a, 24 roku życia.

nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone  na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka – w wysokości 1000 zł jednorazowo;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 273,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde kolejne dziecko, nie więcej niż 95,00 zł;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia bądź 115,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia, do ukończenia prze dziecko 24 roku życia;
 • rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100 zł jednorazowo;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 69,00 zł miesięcznie (w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła) lub 113,00 zł miesięcznie (w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła).

Podstawowe dokumenty wymagane do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 :

 • oświadczenie dokumentujące wysokość innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.. 30e i art. 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
 • odpis zupełny aktu urodzenia – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osoby uczącej się potwierdzającej kontynuowanie nauki w roku szkolnym 2024/2025,
 • w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 • – zamieszkiwanie w miejscu nauki :
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • – dojazdy do miejsca nauki :
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U z 2016r., poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017r., poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w RP Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" (oryginały dokumentów do wglądu)

w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo roszczenie alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowanej w porównywalnych i powtarzających się okresach
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2022 r.,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sad, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy, albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • kopia aktu zgonu rodzica lub małżonka (oryginał do wglądu),
 • kopia decyzji przyznającej rentę po roku kalendarzowym 2022 (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w każdym trymestrze ciąży,
 • inne dodatkowe dokumenty związane z indywidualną sytuacją osoby ubiegającej się i członków jej rodziny.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym 2022 przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.

 • umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopia decyzji przyznającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne a także emeryturę, rentę lub rentę rodzinną, rentę socjalną,

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu w 2022 roku i po 2022 roku przez wnioskodawcę oraz członków jego rodziny.

 • kopia świadectwa pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu (oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu (PIT-y wydane przez płatnika składek PIT-11, PIT-40, PIT-8 za 2022 rok),

Termin i sposób załatwienia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczna – od dnia 1 lipca danego roku .

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Administrator


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dariusz Bańczyk
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5141