Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach

O Zespole

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Jesteś świadkiem przemocy domowej?

Nie bądź obojętny – zareaguj.

Powiadom służby, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej lub porozmawiaj z osobą doznającą przemocy i przekonaj ją, aby sama poprosiła o pomoc. 

 

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupa specjalistów różnych instytucji, którzy współpracują ze sobą na zasadzie wspólnej wymiany swojej wiedzy, umiejętności, zasobów, celem niesienia pomocy osobom doznającym przemocy domowej. Podejmują również działania względem osób stosujących przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kłomnice został powołany zarządzeniem przez Wójta Gminy Kłomnice i funkcjonuje od miesiąca września 2023 r.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłomnice wchodzą przedstawiciele:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Policji,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia,
  • Sądu Rejonowego,
  • Instytucji pozarządowej – stowarzyszenia.

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej  oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji i dokumentacji dotyczących osób doznających przemocy oraz stosujących przemoc domową, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania,

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, tj. „Kto uporczywie nie stosuje  się do obowiązków określonych w art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy domowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

 

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji, w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę diagnostyczno-pomocową. W jej skład wchodzi pracownik socjalny oraz funkcjonariusz Policji. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą wchodzić również:

1) pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

2) asystent rodziny;

3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami w/w podmiotów.

W sprawach osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego, w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także zawodowy kurator sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społeczny kurator sądowy.

 

Do zadań grupy diagnostyczno-pomocowej należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

 7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";

8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

    a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",

    b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".

 

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kłomnice jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach, 

ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa.

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:

Anna Rymarczyk  –  tel. 34 389 36 69

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego:

Dorota Boral  –  tel. 34 389 36 60

 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach udzielają wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, podejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej  oraz ochrony osób doznających przemocy domowej,

w godzinach urzędowania ośrodka:

poniedziałki od 7.30 do 16.00

wtorki od 7.30 do 15.30

środy od 7.30 do 15.30

czwartki od 7.30 do 15.30

piątki od 7.30 do 15.00.

 

Z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach można kontaktować się osobiście w siedzibie GOPS, tj. ul. Łąkowa 1, 42-270 Zdrowa,

po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania lub telefonicznie pod numerami telefonów:

34 389 36 69   lub   34 389 36 78.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-04-29
Data publikacji:2024-04-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Morawiec
Liczba odwiedzin:291